login | registreer | winkelwagen: (0) items €0,00

Algemene Voorwaarden

1.

ALGEMEEN
1.1 Toepasselijkheid
1.1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en/of (af)leveringen van Persbureau Pers-Wereld (middels de URL bekendopinternet.nl) en overeenkomsten en/of overige rechtsbetrekking tussen Pers-Wereld en Opdrachtgever, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden ongeacht of deze krachtens schriftelijke, mondelinge en/of elektronische overeenkomst geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
1.1.2 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever dan wel van derden ten behoeve van Opdrachtgever worden dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen door Pers-Wereld, tenzij deze door Pers-Wereld uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
1.1.3 De Algemene Voorwaarden Pers-Wereld zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 58946756.
1.1.4 Pers-Wereld is te allen tijde bevoegd wijzigingen dan wel aanvullingen in de Algemene Voorwaarden aan te brengen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden Pers-Wereld zullen verder van toepassing zijn, tenzij tegen eventuele wijzigingen, binnen 30 (dertig) dagen na dagtekening van de wijziging, schriftelijk bezwaar wordt gemaakt.
1.1.5 Wijzigingen in, alsmede aanvullingen op de Algemene Voorwaarden Pers-Wereld en/of de tussen Pers-Wereld en Opdrachtgever gesloten overeenkomsten, zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door Pers-Wereld zijn vastgelegd.
1.1.6 Indien met Opdrachtgever meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met Pers-Wereld gesloten overeenkomst.
1.1.7 De aanduidingen boven de artikelen van deze voorwaarden hebben uitsluitend tot doel de leesbaarheid te vergroten. De inhoud en strekking van het onder een bepaalde aanduiding opgenomen artikel beperkt zich derhalve niet tot die aanduiding.

1.2 Definities
1.2.1 In de Algemene Voorwaarden Pers-Wereld worden onder meer de navolgende woorden en termen met een hoofdletter geschreven. Alle van de navolgende woorden en termen in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis als in het meervoud en vice versa.
1.2.2 Pers-Wereld:
Pers-Wereld en diens verbonden onderneming of partner die de rechtsbetrekking met Opdrachtgever aangaat en Algemene Voorwaarden Pers-Wereld van toepassing heeft verklaard.
1.2.3 Opdrachtgever:
Een ieder die verzoekt en opdracht geeft tot (af)levering van Producten.
1.2.4 Pers-Wereld Producten:
Alle door Pers-Wereld verstrekte producten en diensten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden die niet afkomstig zijn van derden en waarvan eventuele intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten bij Pers-Wereld berusten.
1.2.5 Derden Producten:
Alle door Pers-Wereld verstrekte producten en diensten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden die afkomstig zijn van derden en waarvan eventuele intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten in beginsel niet bij Pers-Wereld berusten.
1.2.6 Producten:
Alle door Pers-Wereld verstrekte Pers-Wereld Producten en/of Derden Producten, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden.
1.2.7 Algemene Voorwaarden Derden:
Onder Algemene Voorwaarden Derden worden onder meer begrepen de door derden gehanteerde leveringsvoorwaarden, licentievoorwaarden, garantievoorwaarden en overige voorwaarden.
1.2.8 Support:
Zoals nader omschreven in artikel 2.4.

1.3 Bevestiging
1.3.1 Mondelinge toezeggingen, opdrachten dan wel andere uitlatingen van welke aard dan ook van werknemers van Pers-Wereld zijn uitsluitend rechtsgeldig en bindend indien schriftelijk bevestigd door bevoegde vertegenwoordigers van Pers-Wereld.

1.4 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst
1.4.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders aangegeven.
1.4.2 Aanbiedingen zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens, inlichtingen en/of wensen overeenkomstig artikel 1.6.
1.4.3 Een Overeenkomst komt tot stand door het ondertekenen van de Overeenkomst door beide Partijen dan wel langs elektronische weg door de ontvangst bij Pers-Wereld van de registratie van de Diensten door Opdrachtgever via de website van Pers-Wereld.
1.4.4 Een Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode zoals vermeld in de Overeenkomst. De Overeenkomst wordt steeds automatisch stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode als vermeld in de Overeenkomst.
1.4.5 Opzegging van de Overeenkomst geschiedt per aangetekend schrijven dan wel langs elektronische weg door middel van het versturen van een bericht tegen het einde van de overeengekomen of verlengde looptijd met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 2 (twee) weken, een en ander in afwijking van artikel 7:408 BW.
1.4.6 Beide Partijen zijn gerechtigd zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk te ontbinden indien de wederpartij – al dan niet voorlopig – surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van WSPN wordt verleend, indien ten aanzien van de wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Pers-Wereld is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen vergoedingen dan wel tot schadevergoeding gehouden. In geval van faillissement van Pers-Wereld vervalt het recht tot gebruik van aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde softwareprogrammatuur van rechtswege.
1.4.7 Het recht om de Overeenkomst te ontbinden ontstaat pas op het moment dat de andere partij deugdelijk in gebreke is gesteld met een redelijke termijn om alsnog na te komen en de andere partij na voornoemde redelijke termijn toerekenbaar te kort schiet in de nakoming van zijn contractuele verplichtingen.

1.5 Overeenkomsten
1.5.1 Indien een offerte, contract dan wel een ander gelijksoortig juridisch bindend document door Pers-Wereld wordt opgestuurd aan Opdrachtgever en Opdrachtgever laat na dit document ondertekend te retourneren aan Pers-Wereld, aanvaardt Opdrachtgever door betaling van de vergoedingen aan Pers-Wereld de inhoud van dit document en de Algemene Voorwaarden Pers-Wereld.
1.5.2 Een overeenkomst tussen Pers-Wereld en Opdrachtgever waarvoor geen nader contract en/of duur is overeengekomen heeft een duur van 1 (één) jaar indien aflevering betrekking heeft op een Product waarvoor periodiek een bedrag in rekening wordt gebracht. Indien deze overeenkomst niet dan wel niet-tijdig wordt opgezegd, vindt voortzetting van deze overeenkomst plaats telkenmale voor de duur van 1 (één) jaar.
1.5.3 Opzegging van de overeenkomst, als omschreven in artikel 1.5.2, vindt plaats door middel van een aangetekende brief die uiterlijk 60 (zestig) dagen voor het verstrijken van de duur van de overeenkomst door de wederpartij is ontvangen.
1.5.4 Tussentijdse beëindiging van een door Opdrachtgever en Pers-Wereld aangegane overeenkomst is niet mogelijk. Een schriftelijke beëindiging van de overeenkomst treedt in werking vanaf het eerst volgende mogelijke tijdstip voor opzegging.
1.5.5 Ieder der partijen is gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, indien de in gebreke zijnde partij ook na schriftelijke sommatie stellende een redelijke termijn, in gebreke blijft haar verplichtingen na te komen.
1.5.6 Pers-Wereld heeft overigens het recht, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, middels een buitengerechtelijke verklaring de overeenkomst en/of de aanbiedingen geheel of gedeeltelijk te beëindigen dan wel te annuleren, indien Opdrachtgever een natuurlijke persoon is bij overlijden van Opdrachtgever, indien Opdrachtgever een verzoek indient tot wettelijke schuldsanering, indien voor Opdrachtgever faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd dan wel Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling wordt verleend of indien Opdrachtgevers onderneming wordt geliquideerd of beëindigd, anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoegen van ondernemingen. In deze gevallen is elke vordering van Pers-Wereld op Opdrachtgever direct en volledig opeisbaar.
1.5.7 Na het einde van de overeenkomst, om welke reden dan ook, kan Opdrachtgever geen rechten meer aan de overeenkomst ontlenen, onverlet latende het voortbestaan van de verplichtingen van partijen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren na het einde van de overeenkomst, zoals doch niet beperkt tot de verplichtingen omtrent eigendomsrechten, geheimhouding en concurrentiebeding.

1.6 Medewerking/Informatieplicht Opdrachtgever
1.6.1 Alle opdrachten worden door Pers-Wereld uitgevoerd op basis van de door Opdrachtgever aan Pers-Wereld kenbaar gemaakte gegevens, informatie, wensen en/of eisen.
1.6.2 Opdrachtgever zal Pers-Wereld alle medewerking verlenen en steeds tijdig alle, voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst, nuttige en noodzakelijke gegevens en/of overige informatie verschaffen. Opdrachtgever zal instaan voor de juistheid van deze gegevens en/of overige informatie.
1.6.3 Door verstrekking van een opdracht tot levering van Producten vertrekt Opdrachtgever aan Pers-Wereld een gebruiksrecht op alle, voor de levering van Producten benodigde, aan Opdrachtgever behorende intellectuele eigendomsrechten, zoals maar niet beperkt tot door Opdrachtgever geregistreerde merken. Pers-Wereld zal de aan hem verleende gebruiksrecht uitsluitend gebruiken voor de levering van Producten.
1.6.4 Indien voor de uitvoering van de uitvoering noodzakelijke gegevens, informatie, wensen en/of eisen niet, niet tijdig en/of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Pers-Wereld staan, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Pers-Wereld in ieder geval het recht op beëindiging of ontbinding van de overeenkomst of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft zij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
1.6.5 Indien zich tussentijds wijzigingen dan wel nieuwe feiten mochten voordoen in eerder ter beschikking gestelde gegevens, informatie, wensen en/of eisen, zal Pers-Wereld te allen tijde gerechtigd zijn, in overleg met Opdrachtgever, de overeenkomst aan deze nieuwe omstandigheden aan te passen dan wel te ontbinden of te beëindigen.
1.6.6 Ingeval de levering, en/of de waardering, van Pers-Wereld Producten afhankelijk is van de administratie van gegevens betreffende de dienst zal de administratie van Pers-Wereld beslissend zijn voor de bepaling van de kwaliteit en/of de omvang van de gedane levering.
1.6.7 Ingeval Pers-Wereld activiteiten verricht op locatie anders dan haar eigen, zal Opdrachtgever kosteloos voor de door Pers-Wereld in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte en telecommunicatiefaciliteiten zorgdragen.

1.7 Geheimhouding/Concurrentiebeding
1.7.1 Pers-Wereld en Opdrachtgever verbinden zich over en weer tot geheimhouding van alle gegevens en informatie over elkaars organisatie, cliënten, bestanden en Producten, waarvan partijen kennis nemen bij werkzaamheden ten behoeve van elkaar of ten behoeve van cliënten van Opdrachtgever. Gegevens en informatie mogen slechts gebruikt worden ter uitvoering van de tussen partijen gesloten overeenkomst.
1.7.2 Pers-Wereld is gerechtigd de naam en het logo van Opdrachtgever of diens cliënten waaraan rechten op de Producten zijn verleend op de Pers-Wereld website en/of een referentielijst te plaatsen en deze aan derden ter informatie beschikbaar te stellen.

1.8 Aansprakelijkheid
1.8.1 De totale aansprakelijkheid van Pers-Wereld wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst zal met inachtneming van artikel 1.8.2 en 1.8.4 beperkt blijven tot vergoeding van directe schade en dan tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW) met een maximum van € 2.000,- (tweeduizend), waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
1.8.2 Indien de overeenkomst tevens uit een duurovereenkomst bestaat, met een looptijd van meer dan 1 (één) jaar en de aansprakelijkheid van Pers-Wereld vloeit voort uit deze duurovereenkomst, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) daadwerkelijk betaald door Opdrachtgever aan Pers-Wereld op basis van de duurovereenkomst voor 1 (één) jaar (zijnde het jaar waarin de schade zich heeft voorgedaan) met een maximum van € 2.000,- (tweeduizend).
1.8.3 Pers-Wereld heeft zich ter zake van schade verzekerd. Pers-Wereld is in ieder geval niet aansprakelijk voor verdere schade en zal deze verdere schade ook niet vergoeden, die Opdrachtgever uit hoofde van de met Pers-Wereld gesloten overeenkomst, hoe en uit welke hoofde dan ook ontstaan, zulks met inbegrip van mogelijke aanspraken op Opdrachtgever van derden, mocht lijden, dan door deze verzekering gedekt wordt en daadwerkelijk vergoed, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
1.8.4 De totale aansprakelijkheid van Pers-Wereld voor schade door dood of lichamelijk letsel zal in geen geval meer bedragen dan € 1.000.000,- (één miljoen), waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
1.8.5 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a) De redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade;
b) De redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben
geleid tot beperking van schade.
1.8.6 Aansprakelijkheid van Pers-Wereld voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, vernietiging of zoekraken van bestanden en/of gegevens, vertragingsschade, geleden verlies, schade veroorzaakt door het gebrekkig verschaffen van informatie en/of verlening van medewerking door Opdrachtgever, schade door bedrijfsstagnatie of vorderingen van derden op Opdrachtgever, is nadrukkelijk uitgesloten.
1.8.7 Buiten het in artikel 1.8.1 en 1.8.4 genoemde geval rust op Pers-Wereld geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
1.8.8 De aansprakelijkheid van Pers-Wereld ontstaat slechts indien Opdrachtgever Pers-Wereld, onverwijld en deugdelijk, schriftelijk in gebreke stelt, daarbij stellende een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Pers-Wereld ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Pers-Wereld in staat is adequaat te reageren.
1.8.9 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever binnen 60 (zestig) dagen na het ontstaan van de schade Pers-Wereld daarvan schriftelijk per aangetekend schrijven op de hoogte stelt en daarbij die maatregelen treft waardoor de schade zoveel mogelijk wordt beperkt.
1.8.10 Opdrachtgever vrijwaart Pers-Wereld tegen alle aanspraken van derden wegens aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product, systeem dan wel dienst door Opdrachtgever aan een derde (af)geleverd en welk product, systeem dan wel dienst mede bestond uit hetgeen door Pers-Wereld is afgeleverd.
1.8.11 Pers-Wereld aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door Derden Producten, die Pers-Wereld aan Opdrachtgever heeft afgeleverd. Indien mogelijk zal Pers-Wereld haar rechten tot het vorderen van schadevergoeding bij de leverancier van het Derden Product in kwestie overdragen aan Opdrachtgever.

1.9 Overdracht
1.9.1 De tussen Pers-Wereld en Opdrachtgever gesloten overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pers-Wereld.

1.10 Niet-toerekenbare Tekortkoming
1.10.1 Geen der partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd is ten gevolge van een omstandigheid die niet aan haar schuld te wijten is, noch krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder voornoemde omstandigheden vallen eveneens omstandigheden die buiten de macht van Pers-Wereld liggen en bedrijfsrisico’s van Pers-Wereld, zoals doch echter niet beperkt tot tekortkomingen van toeleveranciers van Pers-Wereld, het niet-tijdig beschikbaar zijn van noodzakelijke gegevens, informatie en/of specificaties, wijzigingen in dergelijke verstrekte gegevens, niet geheel kloppende specificaties en/of functionele omschrijvingen van Derden Producten en/of door derden geleverde producten, slechte weersomstandigheden, brand, explosie, uitvallen van elektriciteit, storingen in netwerken, overstroming, ziekte, gebrek aan personeel, stakingen, prikacties, langzaam-aan-acties of andere arbeidsconflicten, ongelukken, daden van overheidswege, de onmogelijkheid om een vereiste vergunning of toestemming te verkrijgen, materiaal schaarste, diefstal, verkeershinder en/of transportbelemmeringen.
1.10.2 Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van tijdelijke aard is, kan Pers-Wereld de overeenkomst opschorten totdat de desbetreffende situatie zich niet meer voordoet, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
1.10.3 Pers-Wereld behoudt het recht, indien zich een niet-toerekenbare tekortkoming voordoet, om betaling te vorderen voor reeds verrichte prestaties die Pers-Wereld voor het bekend worden van de niet-toerekenbare tekortkoming reeds had verricht.
1.10.4 Indien de niet-toerekenbare tekortkoming van één der partijen gedurende meer dan drie maanden voortduurt, hebben beide partijen afzonderlijk het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn betreffende de ontbinding.

1.11 Nietigheid
1.11.1 Indien één of meer bepalingen (of een deel van een bepaling) van de overeenkomst nietig zijn, nietig zijn verklaard, vernietigbaar zijn dan wel, hun rechtsgeldigheid op andere wijze hebben verloren, zullen de overige bepalingen (of het resterende deel van desbetreffende bepaling) van de overeenkomst onverkort van kracht blijven waarna Partijen met elkaar in onderling overleg een vervangende regeling voor de niet langer geldende bepalingen (of een deel van een bepaling) zullen treffen, in dier voege dat partijen er naar zullen streven dat de strekking van de overeenkomst (of het resterende deel van desbetreffende bepaling) in haar geheel in stand blijft.

1.12 Toepasselijk Recht en Geschillenregeling
1.12.1 Op alle door Pers-Wereld met Opdrachtgever gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing, tenzij partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn.
1.12.2 Geschillen tussen partijen, die niet in overleg kunnen worden opgelost, zullen worden opgelost middels arbitrage van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA), volgens het arbitragereglement van de SGOA. Met wederzijdse goedkeuring van partijen kan eventueel voorafgaand aan de arbitrage getracht worden het geschil op te lossen middels andere door de SGOA aangeboden voorzieningen voor het oplossen van geschillen.
1.12.3 Indien de SGOA zich onbevoegd verklaart of indien partijen zulks gezamenlijk overeenkomen zullen geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter te Almelo.
1.12.4 Het voorgaande zal geen belemmering vormen voor partijen voor het treffen van conservatoire rechtsmaatregelen en/of om een procedure in kort geding aanhangig te maken, alvorens zich tot de SGOA te wenden, om zodoende hun bestaande rechten veilig te stellen.

2. PERS-WERELD PRODUCTEN
2.1 Search Engine Optimization
2.1.1 Search Engine Optimization bestaat uit de levering van programmatuur en/of andere Pers-Wereld Producten ten behoeve van de optimalisatie van de verbetering van de vindbaarheid van internet site(s) van Opdrachtgever.
2.1.2 Voor de levering van Search Engine Optimization kan Pers-Wereld afhankelijk zijn van publiekelijk aangeboden diensten zoals het internet en/of publiekelijk raadpleegbare zoekmachine’ s. Pers-Wereld kan geen invloed uitoefenen op deze publiekelijk aangeboden diensten van derden en kan derhalve niet instaan voor de beschikbaarheid of enige andere hoedanigheid van een dergelijke publieke voorziening.
2.1.3 Indien Pers-Wereld vanwege wijzigingen in de bereikbaarheid van het internet of de werkmethodes van publiekelijk raadpleegbare zoekmachines van mening is dat zij de wijze van levering van Search Engine Optimization moet aanpassen zal Pers-Wereld dergelijke wijzigingen niet eerder doorvoeren dan na Opdrachtgever geïnformeerd te hebben. Pers-Wereld is gerechtigd om wijzigingen in de wijze van levering van Search Engine Optimization zonder overleg door te voeren indien, naar de mening van Pers-Wereld, de benodigde aanpassingen met spoed doorgevoerd moeten worden ten behoeve van de continuïteit van de levering van Producten.
2.1.4 Pers-Wereld levert Search Engine Optimization onder verantwoordelijkheid van Opdrachtgever maar is gerechtigd de levering van Producten te staken en gestaakt te houden in het geval de door Pers-Wereld op verzoek en/of ten behoeve van Opdrachtgever te leveren Producten resulteren in:
a) inbreuk op aan derden toebehorende rechten van intellectuele en/of industriële eigendom; of
b) de verspreiding van (kinder-)pornografisch materiaal of informatie strekkend tot de discriminatie ten aanzien van uiterlijk, ras,
religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins aanzet tot haat en/of geweld.
Het staken van de levering van Producten door Pers-Wereld op grond van het in dit artikel bepaalde geeft Opdrachtgever geen recht op vergoeding van reeds aan Pers-Wereld betaalde bedragen en/of door Opdrachtgever geleden schade. Pers-Wereld behoudt het recht op betaling van alle door Opdrachtgever verschuldigde bedragen.

2.2 Gebruiksrecht Programmatuur
2.2.1 Pers-Wereld verleent Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de Producten uitsluitend ten behoeve van de uitvoering van een door Pers-Wereld en Opdrachtgever aangegane overeenkomt.
2.2.2 Het gebruiksrecht op Pers-Wereld Producten is beperkt tot het uitsluitend voor eigen gebruik aanwenden van de Producten ten behoeve van Search Engine Optimization).
2.2.3 Het gebruiksrecht voor software Producten is beperkt tot de Objectcode voor zover beschikbaar gemaakt door Pers-Wereld. Rechten op en de Sourcecodes zelf worden niet verstrekt.
2.2.4 Het is Opdrachtgever verboden de Producten op welke wijze dan ook zelf en/of middels derden te kopiëren, dupliceren of te wijzigen.
2.2.5 Het gebruiksrecht gaat in nadat betaling door Opdrachtgever heeft plaatsgevonden en aan de overige op Opdrachtgever rustende verplichtingen zijn voldaan.
2.2.6 De omvang van het gebruiksrecht op Derden Producten wordt bepaald door de Algemene Voorwaarden Derden zoals uiteengezet in artikel 3.1. Voor zover in het voorgaande niet wordt afgeweken van de Algemene Voorwaarden Derden is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

2.3 Adviezen
2.3.1 Alle Producten die als adviezen kunnen worden aangemerkt dan wel een adviserend karakter hebben, zoals doch niet beperkt tot trefwoordenadvies (artikel 2.5) zullen uitsluitend naar beste weten en kunnen worden verstrekt.
2.3.2 Pers-Wereld is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk indien de werkzaamheden die voortvloeien uit het advies tot gevolg hebben dat een project van Opdrachtgever niet binnen het vastgestelde budget, de vastgestelde tijd en eventuele andere vooraf vastgestelde voorwaarden kan worden volbracht.
2.3.3 Pers-Wereld zal adviezen geven op basis van door Pers-Wereld aangegeven randvoorwaarden en informatie verkregen van Opdrachtgever zoals vermeld in artikel 1.6. Indien blijkt dat niet alle relevante informatie reeds verkregen was en/of indien zich andersoortige problemen en/of inzichten mochten voordoen, zoals doch niet beperkt tot incompatibiliteitsproblemen (producten die onverenigbaar zijn met elkaar), kan het gegeven advies aan deze nieuwe situatie worden aangepast.

2.4 Support
2.4.1 Support omvat het geven van mondelinge (telefonische) en schriftelijke (e- mail) adviezen met betrekking tot het gebruik en de werking van de Producten.
2.4.2 Pers-Wereld zal uitsluitend Support verstrekken op de meest recente updates van de Producten. Pers-Wereld is naar eigen inzicht gerechtigd Support te verstrekken op oudere versies, releases, etc. van de Producten.

2.5 Trefwoordenadvies
2.5.1 Trefwoordenadvies bestaat uit Pers-Wereld Producten bestemd voor het genereren van overzichten van voor Opdrachtgever relevante trefwoorden.
2.5.2 De resultaten van trefwoordenadvies worden door Pers-Wereld slechts gecontroleerd op statistische relevantie. Pers-Wereld is niet verantwoordelijk voor enig (juridisch) aspect van trefwoordenadvies. Opdrachtgever past de resultaten van trefwoordenadvies toe op eigen verantwoordelijkheid.

3. DERDEN PRODUCTEN
3.1 Derden Producten
3.1.1 Pers-Wereld is gerechtigd Derden Producten te verstekken dan wel Derden Producten te betrekken bij het vervullen van haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst. Pers-Wereld is niet verantwoordelijk voor Derden Producten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
3.1.2 Indien Pers-Wereld Derden Producten levert aan Opdrachtgever, dan zijn naast deze Algemene Voorwaarden Pers-Wereld tevens de Algemene Voorwaarden Derden van toepassing op de overeenkomst.
3.1.3 Pers-Wereld levert rechten op Derden Producten onder de voorwaarden als omschreven in de Algemene Voorwaarden Derden.
3.1.4 Pers-Wereld levert geen diensten met betrekking tot Derden Producten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

3.2 Algemene Voorwaarden Derden
3.2.1 Algemene Voorwaarden Derden die in deze Algemene Voorwaarden Pers-Wereld van toepassing worden verklaard, zullen, indien beschikbaar bij Pers-Wereld, uitsluitend op verzoek worden toegezonden. De Algemene Voorwaarden Derden zullen in hetzelfde formaat en dezelfde taal ter beschikking worden gesteld zoals Pers-Wereld deze heeft ontvangen.
3.2.2 De Algemene Voorwaarden Pers-Wereld treden in rangorde boven de Algemene Voorwaarden Derden tenzij anders aangegeven. Bij strijd tussen de Algemene Voorwaarden Pers-Wereld en de Algemene Voorwaarden Derden, kan Pers-Wereld de desbetreffende strijdige bepalingen in de Algemene Voorwaarden Derden buiten toepassing verklaren dan wel van toepassing verklaren.

4. AFLEVERING
4.1 (Leverings-)termijn
4.1.1 Alle door Pers-Wereld eventueel genoemde en voor haar geldende (leverings-)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Pers-Wereld bekend zijn gemaakt en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen.
4.1.2 (Leverings-)termijnen worden derhalve niet beschouwd als fatale termijnen waarbinnen afgeleverd dient te worden, maar als termijnen waarbinnen Pers-Wereld naar haar beste inspanningen zal streven hetgeen overeengekomen is af te leveren. Indien de mogelijkheid bestaat dat enige termijn overschreden gaat worden, zullen Pers-Wereld en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden over een nieuwe termijn.
4.1.3 De overschrijding van een eventueel geldende (leverings-)termijn door Pers-Wereld behelst nimmer een toerekenbare tekortkoming van Pers-Wereld. Pers-Wereld aanvaardt onder geen enkele omstandigheid aansprakelijkheid indien een (leverings-)termijn overschreden mocht worden.

4.2 Voorbehoud
4.2.1 Pers-Wereld verbindt zich pas tot uitvoering van de tussen Pers-Wereld en Opdrachtgever gesloten overeenkomst, nadat een getekend exemplaar van de door Pers-Wereld opgestelde overeenkomst is ontvangen door Pers-Wereld en/of indien alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald. Indien Pers-Wereld met de uitvoering van de overeenkomst aanvangt voor ontvangst van een getekend exemplaar van de overeenkomst en/of alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald, behoudt Pers-Wereld zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat een getekend exemplaar van de overeenkomst is ontvangen en/of alle verschuldigde vergoedingen tijdig en volledig zijn betaald.

4.3 Aflevering
4.3.1 Pers-Wereld zal de Producten aan Opdrachtgever conform de door Pers-Wereld schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren.
4.3.2 Aflevering van Producten geschiedt door middel van kennisgeving van ingebruikstelling van de Producten aan Opdrachtgever door Pers-Wereld.
4.3.3 Levering, door of middels Pers-Wereld, van diensten geschiedt op de plaats(en) en op de tijdstippen waarop de diensten worden verricht.

4.4 Garantie
4.4.1 Pers-Wereld streeft ernaar om door toepassing van Pers-Wereld Producten een optimale resultaat voor Opdrachtgever te behalen. Voor het behalen van het besproken resultaat is Pers-Wereld afhankelijk van omstandigheden buiten haar controle zodat Pers-Wereld nadrukkelijk GEEN resultaat aan Opdrachtgever kan garanderen.
4.4.2 Opdrachtgever wordt nadrukkelijk gewezen op het feit dat gebruik van Pers-Wereld Producten voor eigen risico van Opdrachtgever geschiedt en dat Pers-Wereld niet aansprakelijk is voor enig gevolg, zoals maar niet beperkt tot het niet langer vindbaar en/of bereikbaar zijn van websites van Opdrachtgever op enige internet zoekmachine, voortvloeiend uit het gebruik van Pers-Wereld Producten door Opdrachtgever.
4.4.3 Geen enkel beroep door Opdrachtgever op een garantie strekt tot de opschorting van enige verplichting van Opdrachtgever aan Pers-Wereld inclusief, maar niet beperkt tot, de verplichting tot het tijdig betalen van alle openstaande bedragen en strekt tevens niet tot het aan de Opdrachtgever verstrekken van een recht op compensatie of schuldvergelijking.

5. PRIJZEN/BETALINGEN
5.1 Prijzen en Betalingen
5.1.1 Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW en exclusief eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd. De verschuldigde bedragen zullen inclusief BTW en inclusief eventuele heffingen van overheidswege in rekening worden gebracht.
5.1.2 Pers-Wereld zal de door Opdrachtgever verschuldigde bedragen per overeengekomen periode, en indien geen periode overeengekomen is jaarlijks, deugdelijk gespecificeerd aan Opdrachtgever in rekening brengen. Opdrachtgever zal verschuldigde bedragen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum betalen zonder tot enige aftrek, schuldvergelijking of verrekening gerechtigd te zijn dan rechtens toegelaten.
5.1.3 Betaling van de in de Overeenkomst vermelde verschuldigde vergoedingen vinden per kwartaal vooraf plaats. De eerste betaling vindt plaats door vooruitbetaling al dan niet door middel van iDEAL en de daarop volgende betalingen door middel van automatische incasso. In geval van geen of geen tijdige betaling is Pers-Wereld gerechtigd met onmiddellijke ingang de Dienst op te schorten dan wel te beëindigen zonder tot schade vergoeding gehouden te zijn.
5.1.4 Wanneer Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van enige verplichting is Opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe enige nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is aan Pers-Wereld verschuldigd de kosten, zowel in als buiten rechte met betrekking tot de invordering van al datgene wat Opdrachtgever aan Pers-Wereld verschuldigd is. Buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,- (tweehonderdvijftig). In ieder geval zal over het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop Opdrachtgever in gebreke is maandelijks een rente, met een percentage dat gelijk is aan de wettelijke rente, in rekening worden gebracht.
5.1.5 In geval van faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de WSPN zijn de vorderingen van Pers-Wereld op Opdrachtgever en de verplichtingen van Opdrachtgever jegens Pers-Wereld direct opeisbaar.
5.1.6 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van openstaande facturen die het langst openstaan, ook indien Opdrachtgever aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
5.1.7 Pers-Wereld heeft het recht haar werkzaamheden en overige verplichtingen op te schorten, totdat algehele betaling van alle door Opdrachtgever aan Pers-Wereld verschuldigde bedragen heeft plaatsgevonden, onverminderd de gehoudenheid van Opdrachtgever om aan zijn verplichtingen te voldoen. Pers-Wereld is niet aansprakelijk voor enige, al dan niet voorzienbare, gevolg van opschorting.
5.1.8 Tenzij partijen schriftelijk nadrukkelijk anders overeenkomen en behoudens een afwijkend, dwingende, wetsbepaling is Opdrachtgever nimmer gerechtigd tot restitutie van door Opdrachtgever aan Pers-Wereld gedane betalingen.
5.1.9 Bovenstaande bepalingen laten overige Pers-Wereld toekomende rechten op grond van tekortkoming in de nakoming door Opdrachtgever onverlet.

5.2 Prijswijzigingen
5.2.1 De tussen Pers-Wereld en Opdrachtgever overeengekomen prijzen zijn onder meer gebaseerd op de kosten van salarissen, sociale lasten, materialen, en reis- en verblijfkosten etc., alsmede de wisselkoers tussen de gehanteerde valuta, zoals deze geldt op het moment van het sluiten van de overeenkomst. Pers-Wereld is gerechtigd ingeval van wijziging van een of meer kostenposten en/of wijziging van de wisselkoers, de prijzen aan deze wijziging(en) aan te passen.
5.2.2 Pers-Wereld zal Opdrachtgever de mogelijkheid bieden om kennis te nemen van eventuele prijswijzigingen. Indien Opdrachtgever niet instemt met een prijswijziging is Opdrachtgever slechts gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met ingang van de datum dat de prijswijziging van kracht zal zijn, indien de totale prijsverhoging gedurende 1 (één) jaar het door het CBS gepubliceerde inflatiecijfer van het actuele jaar (dan wel het voorafgaande jaar voor prijsverhogingen aangekondigd voor het volgende jaar) met meer dan 5% overschrijdt.

6. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN Rechten van Pers-Wereld en Opdrachtgever
6.1 Tenzij er sprake is van Derden Producten, blijven voor elke opdracht door Pers-Wereld uitgevoerd waar en wanneer dan ook, ongeacht of er sprake is van de aflevering van een bestaand Product dan wel een nog te ontwikkelen Product, alle daaruit voortvloeiende intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten bij Pers-Wereld berusten.
6.1.2 Opdrachtgever erkent dat alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten, andere rechten en de registratie en/of aanvraag van voornoemde rechten en/of gelijksoortige rechten voor de gehele termijn en eventuele verlengingen dan wel vernieuwingen daartoe nu of in de toekomst voor altijd wereldwijd aan Pers-Wereld zullen toekomen dan wel zullen worden overgedragen.
6.1.3 Indien Pers-Wereld, Opdrachtgever dan wel derden functionele verbeteringen dan wel andere wijzigingen in de Producten aanbrengen, blijven de op de verbeterde dan wel gewijzigde Producten rustende intellectuele eigendomsrechten, industriële eigendomsrechten en andere rechten in casu ongewijzigd bij Pers-Wereld berusten dan wel de derde rechthebbende. Indien voornoemde rechten niet bij Pers-Wereld dan wel een derde rechthebbende berusten, zal Opdrachtgever kosteloos zorgdragen voor de overdracht van voornoemde rechten aan Pers-Wereld dan wel de derde rechthebbende.

6.2 Vrijwaring
6.2.1 Opdrachtgever zal Pers-Wereld vrijwaren tegen elke actie voor zover deze gegrond is op de stelling dat de toepassing, of gebruik, van door vanwege Opdrachtgever verstrekte informatie resulteert in een inbreuk op enig in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom.

7. Winacties
7.1 Gebruik van toegezonden foto’s en teksten
De deelnemers erkennen en aanvaarden dat de foto’s en teksten die ze in het kader van deze wedstrijd aan Pers-Wereld (bekendopinternet.nl) zullen sturen door bekendopinternet.nl kunnen worden geplaatst, dit voor de totale duur van maximaal 1 jaar.
7.1.2 De deelnemers hebben geen recht op enige vergoeding voor het gebruik ervan. Pers-Wereld behoudt zich het recht voor om de deelname te weigeren van foto’s of teksten waarvan het acht strijdig te zijn met de wetgeving (pedofilie, racisme, discriminatie, …), schade te kunnen berokkenen aan derden (denigrerende, aanstootgevende beelden), in te druisen tegen de waarden van Pers-Wereld (pornografie, geweld, vernedering, …) of van een andere ongeoorloofde aard te zijn.
7.2 Auteursrechten en recht op afbeelding en/of teksten
De foto’s en teksten kunnen het voorwerp uitmaken van intellectuele rechten, in het bijzonder van auteursrechten van de fotograaf / schrijver of van de houders van de rechten op de op de foto’s afgebeelde werken, maar tevens van het recht op afbeelding van de personen die voorkomen op de foto’s.
7.2.1 De deelnemers dienen houder te zijn van alle rechten betreffende de foto’s die ze tijdens de wedstrijd zullen tonen ofwel door de houders van al deze rechten gemachtigd te zijn om de betreffende beelden te gebruiken in het kader van deze wedstrijd en dienen de in onderhavige tekst bepaalde rechten af te staan aan Pers-Wereld.
7.2.2 De deelnemers behouden de eventuele auteursrechten die ze op de toegezonden foto’s of teksten zouden uitoefenen, maar verlenen Pers-Wereld een gratis licentie voor het hogervermelde gebruik ervan.
7.2.3 De deelnemers verbinden zich ertoe om Pers-Wereld volledig te vergoeden in geval van een klacht of een vordering door een derde voor inbreuk op zijn/haar rechten ingevolge het gebruik door Pers-Wereld (bekendopinternet.nl), overeenkomstig de onderhavige tekst, van de door hen toegezonden foto’s of teksten.