login | registreer | winkelwagen: (0) items €0,00

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op het gebruik van de website www.bekendopinternet.nl (hierna: de “Website”).

Door deze Website te bezoeken en/of de op of via deze Website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te zijn met de toepasselijkheid van deze Disclaimer en stem je in met onderstaande voorwaarden en beperkingen. Indien de Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn, en er een tegenstrijdigheid ontstaat tussen deze Disclaimer en de Gebruiksvoorwaarden, prevaleren de Gebruiksvoorwaarden.

Informatie en communicatie
Dutch Camels besteedt de grootst mogelijke zorg aan de betrouwbaarheid en juistheid van de gegevens op haar Website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. Je aanvaardt dat de website alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals je die aantreft op de website op het moment van gebruik (“as is basis”). Dutch Camels is te allen tijde bevoegd om de inhoud van de Website aan te passen.

Dutch Camels is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die te wijten is aan de vermelding van onjuiste en/of onvolledige informatie. Verder is Dutch Camels niet aansprakelijk voor enige vorm van schade die het gevolg is van het gebruik van de Website of het onvermogen om de Website te gebruiken als gevolg van storingen en/of onderbrekingen.

De Website bevat informatie die van derden afkomstig is en bevat verwijzingen naar de websites van derden (bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button). Over deze informatie en de inhoud van deze websites heeft Dutch Camels geen zeggenschap. Dutch Camels accepteert dan ook geen verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor deze informatie en de inhoud van deze websites en staat niet in voor de eventueel (on)juiste, (on)volledige, (niet) actuele informatie genoemd bij producten, diensten en/of bedrijven (al dan niet rechtstreeks afkomstig van derden).

Dutch Camels is niet verantwoordelijk voor welke beslissing dan ook genomen op basis van de informatie op de Website. Dutch Camels heeft nadrukkelijk geen bemoeienis met het contact dat naar aanleiding van de dienst wordt gemaakt noch met de eventuele afspraken en/of overeenkomsten die uit dit contact voortvloeien. Dutch Camels zal op geen enkele wijze partij zijn bij een eventuele (koop)overeenkomst tussen jou en derden.

Dutch Camels garandeert niet dat toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de auteursrechten, databankrechten, merkrechten en handelsnaamrechten, met betrekking tot (de inhoud van) de Website, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten, databestanden, foto’s, programmatuur, merken, logo’s en alle overige materialen – inclusief de combinatie(s) daarvan, berusten bij Dutch Camels en/of haar licentiegevers, met uitzondering van informatie die door jou zelf wordt ontsloten via de Website.

Zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Dutch Camels, is het niet toegestaan om de inhoud van de Website openbaar te maken en/of te verveelvoudigen tenzij dit noodzakelijk is om normaal gebruik te maken van de Website en/of dit is toegestaan op grond van dwingend recht.

Melding
Dutch Camels heeft een procedure vastgesteld door middel waarvan de aanwezigheid op of de toegankelijkheid via de Website van vermeend onrechtmatig materiaal of vermeend onrechtmatige activiteit aan Dutch Camels kan worden gemeld. Dat kan via onze contactpagina.

Dutch Camels is niet aansprakelijk voor enige schade in verband met het (onrechtmatig) gebruik van de Website. Dutch Camels is slechts, onder de voorwaarden zoals hieronder aangegeven, gehouden om na ontvangst van een melding onmiskenbaar onrechtmatig materiaal te verwijderen of onmiskenbaar onrechtmatige activiteit stop te zetten.

Dutch Camels behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot blokkering van materiaal of stopzetting van een activiteit over te gaan, indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de melding of de rechtmatigheid van het daarbij geleverde bewijs te twijfelen of indien een belangenafweging dit van haar eist. In dat kader kan Dutch Camels bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegde rechter in Nederland, welke uitspraak aantoont dat het betreffende materiaal of de betreffende activiteit onmiskenbaar onrechtmatig is.

Dutch Camels zal op geen enkele wijze partij zijn bij een geschil tussen degene die de melding doet en enige derde.

Degene die de melding doet vrijwaart Dutch Camels tegen iedere aanspraak van derden in verband met de blokkering of verwijdering van materiaal of stopzetting van activiteiten. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die Dutch Camels lijdt, nog zal kunnen lijden of die Dutch Camels dient te maken in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – doch niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor rechtsbijstand.

Dutch Camels respecteert en beschermt de privacy van degene die meldingen doen. Alle persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt in het kader van een melding zal altijd in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld en zal alleen gebruikt worden voor het in behandeling nemen van de melding.

Rechtskeuze en -bevoegdheid
Op deze disclaimer en het gebruik van de Website is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen die voortvloeien uit deze disclaimer, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Contact
Als je vragen of opmerkingen hebt over het gebruik van de Website, kun je contact met ons opnemen op onderstaand adres of een bericht te sturen vanaf onze contactpagina:

Dutch Camels

Afdeling Marketing & Communicatie
Postbus 1272
3430 BG Nieuwegein