login | registreer | winkelwagen: (0) items €0,00

Privacy Policy

Dutch Camels neemt de privacy van haar Gebruikers zeer serieus en zal informatie over hen op een veilige manier verwerken en gebruiken. Op deze pagina staat de Privacy Policy van Dutch Camels. De met hoofdletters geschreven woorden in dit Privacy Reglement zijn gedefinieerd in de Dutch Camels Algemene Voorwaarden.

Dit Privacy Reglement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website en/of via berichtgeving aan de Gebruikers.

Door akkoord te gaan met dit Privacy Reglement geeft Gebruiker Dutch Camels toestemming om, onder de voorwaarden van dit reglement, de gegevens zoals genoemd in dit reglement te verwerken voor de doeleinden als beschreven in dit reglement

Wie is Dutch Camels?
Dutch Camels helpt met behulp van de URL bekendopinternet.nl ondernemers met het online vindbaar maken van hun bedrijf. Belangrijke diensten hierin zijn local search, link populariteit, search advertising en social advertising. Voor het schrijven en versturen van persberichten maken wij dagelijks gebruik van een gerenommeerd persbureau om uw website, merk, producten of diensten online en offline onder de aandacht te brengen bij uw doelgroep(en). Het persbestand bestaat uit ruim 3.500 kwalitatieve perscontacten (o.a. landelijke dagbladen, regionale bladen, magazines, blogs en online platformen).

Dutch Camels is gevestigd te (3437 KJ) Nieuwegein aan de Meindert Hobbemahage 19 en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 58946756.

Welke informatie wordt door Dutch Camels verzameld en verwerkt?
Om gebruik te kunnen maken van de Dienst die Dutch Camels aanbiedt, moet Gebruiker een Account aanmaken om een bestelling te plaatsen en/of om een websitescan te kunnen uitvoeren. Wanneer Gebruiker een Account creëert, wordt hem gevraagd bepaalde informatie in te vullen. De informatie die wordt verstrekt kan door Gebruiker via de Account aangepast worden.

Nadat deze gegevens zijn ingevuld, wordt automatisch een profiel aangemaakt. Dit profiel bevat de gegevens die zijn opgegeven tijdens het aanmaken van een Account, gegevens die eventueel later zijn toegevoegd dan wel ingevoerd op de Website (zoals contactgegevens), en ook de gegevens die Dutch Camels verzamelt over het gebruik van de Dienst via de Account en de Content (hierna gezamenlijk: ‘Gegevens’ en voor zover het gegevens betreft die herleidbaar zijn tot een natuurlijk persoon: ‘Persoonsgegevens’).

Dutch Camels verzamelt ook automatisch gegenereerde informatie over het surfgedrag van Gebruikers tijdens het gebruik van de Dienst. Deze informatie bestaat onder meer uit het IP-adres (het nummer van een computer dat het mogelijk maakt een bepaalde computer te herkennen) en “cookies”. Voor zover Dutch Camels deze informatie gebruikt, is het altijd geanonimiseerd.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Dutch Camels ze?
Ter uitvoering van de Dienst maakt Dutch Camels gebruik van cookies die door de browser worden opgeslagen op de computer van Gebruiker. Cookies zijn kleine stukjes informatie die onze server naar de browser van Gebruiker stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van de computer van Gebruiker. Cookies kunnen de computer of de bestanden die op de computer staan niet beschadigen.

In de cookies die Dutch Camels gebruikt wordt informatie opgeslagen om een volgend gebruik van de Dienst te vergemakkelijken (zoals de door Gebruiker aangegeven voorkeuren) en de Dienst aan te passen en te verbeteren. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens.

De browser kan zo ingesteld worden dat er tijdens een volgend gebruik van de Dienst geen cookies opgeslagen worden. In dat geval kan het echter gebeuren dat Gebruiker geen gebruik kan maken van alle mogelijkheden van de Dienst of dat hij geen toegang heeft tot (onderdelen van) de Dienst. Check de browser instructies of de Help functie van de browser om meer over deze functies te weten te komen. Als Gebruiker wel gebruik maakt van cookies, dient hij steeds uit te loggen na gebruik van de Dienst op een openbare computer.

Voor welke doeleinden zal Dutch Camels de Gegevens gebruiken?
Dutch Camels zal de Persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Om de Dienst te verlenen;
  • Om informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten van Dutch Camels en diensten van derden;
  • Om geanonimiseerde statistische data op te stellen en de Dienst te beveiligen;
  • Om te verstrekken aan derden op basis van wettelijke verplichtingen;
  • Om de Dienst aan te passen en te verbeteren;
  • Om onafhankelijke vergelijkingen te doen van producten en/of diensten die voor Gebruiker interessant kunnen zijn;
  • Daarnaast wil Dutch Camels, Gebruiker op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar Dienst.

Indien er een uitbreiding komt of er sprake is van een update zal Dutch Camels dat laten weten door middel van een e-mail nieuwsbrief. Ook kan Dutch Camels Gebruiker op de hoogte houden van acties die door haar of haar partners/adverteerders zijn en/of worden georganiseerd. Gebruiker kan zich steeds afmelden voor nieuwsbrieven van Dutch Camels via dit e-mailadres: nieuwsbrief@bekendopinternet.nl. Een mogelijkheid om af te melden is tevens opgenomen in elke nieuwsbrief die door Dutch Camels wordt gestuurd.

Dutch Camels gebruikt automatisch gegenereerde data voor statistische doeleinden alsmede voor beveiliging en verbetering van de Website en de Dienst. Deze Gegevens kunnen aan derden worden verstrekt voor zover ze volledig zijn geanonimiseerd en niet tot een natuurlijk persoon herleidbaar zijn (geen Persoonsgegevens).

Zonder expliciete toestemming van Gebruiker zal Dutch Camels geen Persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame). Dutch Camels kan Persoonsgegevens wel verstrekken aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van de Dienst, dit op verzoek van de Gebruiker gebeurt en/of voor zover deze Gegevens niet tot een natuurlijk persoon kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde het IP-adres). Ten slotte kan Dutch Camels Persoonsgegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Op welke wijze beschermt Dutch Camels de Gegevens?
Dutch Camels zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Daarnaast worden:

  • gegevens van gebruikers via een beveiligde verbinding verzonden;
  • wachtwoordgegevens versleutelde opgeslagen.

Dutch Camels zal de Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, en in overeenstemming met de wet verwerken. Dutch Camels zal de Persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de hiervoor genoemde doeleinden.

Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor alle persoonlijke informatie die hij via de Dienst verspreidt. Dutch Camels accepteert hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.

Inzage, verwijdering en verbetering van de Gegevens
Gebruiker kan de Gegevens die hij zelf heeft ingevuld altijd bekijken en zo nodig wijzigen via de Account. Indien Gebruiker wil weten welke Gegevens Dutch Camels verder over hem heeft vastgelegd of als Gebruiker Gegevens wil wijzigen of verwijderen die niet via de Account kunnen worden aangepast, dan kan hij contact opnemen met Dutch Camels op info@bekendopinternet.nl.

Ten aanzien van de Persoonsgegevens die niet in het profiel te vinden zijn, bijvoorbeeld IP-adres, kan Gebruiker zich vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot Dutch Camels wenden met het verzoek om mede te delen of en zo ja welke Persoonsgegevens worden verwerkt. Dutch Camels deelt dan schriftelijk binnen vier weken mee of Persoonsgegevens worden verwerkt. Vervolgens kan Gebruiker Dutch Camels verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen. Dutch Camels deelt binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk mede of dan wel in hoeverre zij aan het verzoek voldoet. Een weigering is met redenen omkleed. Een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming wordt zo spoedig mogelijk uitgevoerd.

Bij verwijdering van Persoonsgegevens zal Dutch Camels enkel een geanonimiseerde archiefkopie van de gegevens bewaren. Als de Persoonsgegevens ook toegankelijk waren voor derden die de Dienst gebruikten, is Dutch Camels niet in staat om de Persoonsgegevens uit hun systemen te verwijderen. Gebruiker zal in dat geval die derden zelf aan moeten spreken op verwijdering van de Persoonsgegevens.

Overdracht onderneming
Bij de verdere groei en ontwikkeling van Dutch Camels , kan het voorkomen dat één of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde partij of dat Dutch Camels fuseert met een derde partij. In dat geval kunnen ook de Gegevens worden overgedragen.

Vragen?
Voor vragen over dit Privacy Reglement kan Gebruiker een e-mail sturen aan info@bekendopinternet.nl.